Przeskocz do treści Przeskocz do głównego menu

Menu dostępności

Dostosuj wielkość napisów
Aktualna wielkość napisów: 100%
Dostosuj wysokość linii napisów
Aktualna wysokość linii napisów: normalna
Dostosuj kontrast
Dostosuj animacje

Karuzela wpisów

Organ prowadzący Samorząd Województwa Mazowieckiego

Organ prowadzący Samorząd Województwa Mazowieckiego

Czytaj więcejna temat: Organ prowadzący Samorząd Województwa Mazowieckiego
Widok na uczniów stojących na placu zabaw

Witamy na stronie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu

Czytaj więcejna temat: Witamy na stronie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
lorem opis zdjecia

Edukacja

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na bezpłatne zajęcia zapraszamy wszystkie dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami lub podejrzewanymi dysfunkcjami, które posiadają Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną.

Oddziały przedszkolne

Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci od 3 roku życia, które posiadają Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Każdego dnia nauczyciele pracują z przedszkolakami nad usprawnianiem komunikacji, wzbogacaniem słownictwa, percepcji wzrokowej i słuchowej, rozwijaniem umiejętności grafomotorycznych.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10

Liczba dzieci w oddziałach szkolnych jest niewielka (od 4 do 8 uczniów), co daje nauczycielowi możliwość indywidualnego podejścia do każdego z nich, a tym samym skutecznego wspierania ich rozwoju oraz zwrócenia uwagi na problemy i trudności szkolne. Każdy uczeń ma zapewnione dostosowanie form i metod pracy do swoich indywidualnych potrzeb, a co za tym idzie, możliwość osiągania sukcesów i odczuwania satysfakcji z własnych działań.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka trwa 3 lata. Szkoła przygotowuje młodzież do pełnienia ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego dorosłego życia.

Branżowa Szkoła I i II Stopnia

Młodzieży, która ukończyła szkołę podstawową proponujemy kontynuowanie nauki w Branżowej Szkole I Stopnia na kierunku kucharz. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Internat (grupy wychowawcze)

Uczniowie spoza Radomia mogą korzystać z całodobowego, bezpłatnego pobytu w internacie, w którym staramy się stworzyć ciepłą i życzliwą atmosferę sprzyjającą nauce i ogólnemu rozwojowi wychowanków.

Aktualności

O nas

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących to placówka, w której uczą się dzieci od 3 roku życia. Duża część wychowanków korzysta z całodobowej opieki w grupach wychowawczych (internat). Uczniowie kierowani są do placówki na podstawie Orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z uwagi na: - zaburzenia słuchu, - zaburzenia mowy, - niepełnosprawność intelektualną, - afazję, - całościowe zaburzenia rozwoju, - niepełnosprawności sprzężone.

Widok na plac zabaw i budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (przykład opisu) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących to placówka, w której uczą się dzieci od 3 roku życia. Duża część wychowanków korzysta z całodobowej opieki w grupach wychowawczych (internat).

Kontakt